Recenze autobazarů 

 seznam autobazarů

 Pravidla vkládání recenzí

Pro vkládání recenzí na portál recenze-autobazaru.cz platí následující pravidla:


1. Unikátnost komentáře – není dovoleno vkládat opakovaně stejný komentář či opakované komentáře popisující totožnou zkušenost jedním uživatelem. Počet hodnocení odeslaných z jedné IP adresy je limitován.

2. Přímá zkušenost – své zkušenosti s autobazary mohou sdílet všichni, kteří je učinili přímo jako prodávající nebo kupující ojetého automobilu nebo se jednání o koupi či prodeji automobilu v autobazaru účastnili.

3. Nekomerční použití – není dovoleno, aby recenze psaly osoby, které jsou majiteli či jsou v jakémkoliv pracovněprávním vztahu k autobazaru, či aby autobazary vzájemně hodnotily své konkurenty.

 

 

Tým recenze-autobazaru.cz si vyhrazuje právo odstranit příspěvky, které uvedená pravidla porušují, pokud se v dobré víře domnívá, že daný obsah porušuje platnou legislativu nebo je takové odstranění v přiměřené míře nezbytné k ochraně práv provozovatele portálu Recenze-autobazaru.cz nebo jeho jiných uživatelů.

 

 

Uživatelé se zavazují, že nebudou zveřejňovat, nahrávat, přenášet, šířit, ukládat, vytvářet ani jinak prostřednictvím služeb portálu zveřejňovat žádný obsah, který:

a.     je nepravdivý, nezákonný, zavádějící, pomlouvačný, urážlivý, obscénní, pornografický, neslušný, oplzlý, dvojsmyslný, obtěžující (nebo podporující obtěžování jiné osoby), výhružný, narušující práva na ochranu osobních údajů a osobnosti, vulgární, štvavý, podvodný nebo jinak nepřípustný;

b.     je zjevně urážlivý vůči online komunitě, například obsah podporující rasismus, náboženský fanatismus, nenávist nebo fyzickou újmu jakéhokoli druhu vůči jakékoli skupině nebo jednotlivci;

c.     by představoval nezákonnou činnost či trestný čin nebo k takové činnosti nebo trestnému činu podněcoval, podporoval je nebo naváděl k jejich provádění, způsobil občanskoprávní odpovědnost, porušoval práva jakékoli strany v jakékoli zemi na světě, nebo který by jinak zakládal odpovědnost nebo porušoval jakékoli místní, státní, národní či mezinárodní právní předpisy, včetně, mimo jiné, předpisů Komise pro cenné papíry USA (SEC) nebo jakýchkoli pravidel kterékoli burzy cenných papírů, včetně, mimo jiné, newyorské burzy (NYSE), NASDAQ, nebo londýnské burzy;

d.     poskytuje instruktážní informace pro nezákonné aktivity, jako je výroba či nákup nelegálních zbraní, porušování soukromí jakékoli osoby nebo poskytování či vytváření počítačových virů;

e.     může porušovat jakýkoli patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví či vlastnická práva jakékoli strany, a to zejména obsah, který podporuje nezákonné nebo neoprávněné kopírování díla chráněného autorskými právy jiné osoby, například poskytování pirátských kopií počítačových programů nebo odkazů na ně, poskytování informací sloužících k obcházení továrně instalovaných zařízení zajišťujících ochranu před kopírováním nebo poskytování pirátských kopií hudby či odkazů na pirátské soubory s hudbou;

f.      představuje hromadně rozesílanou poštu nebo „spam“, „nevyžádanou poštu“, „řetězové dopisy“ nebo „pyramidová schémata“;

g.     se vydává za jinou osobu či subjekt nebo jinak klamavě popisuje vztah k jakékoli osobě nebo subjektu;

h.     představuje soukromé údaje jakékoli třetí strany, včetně mimo jiné příjmení, adres, telefonních čísel, e-mailových adres, čísel sociálního pojištění a čísel platebních karet. Upozorňujeme, že na našich webech může být zveřejněno příjmení určité osoby, ovšem pouze po předchozím získání výslovného souhlasu příslušné osoby;

i.      obsahuje stránky s omezeným nebo heslem chráněným přístupem, případně skryté stránky nebo obrázky (takové, které nejsou odkazované ani přístupné z jiné přístupné stránky);

j.      obsahuje viry, poškozená data nebo jiné škodlivé, rušivé či ničivé soubory nebo má usnadnit jejich šíření;

k.     nesouvisí s tématem interaktivních oblastí, v nichž je takový obsah zveřejněn;

l.      podle vlastního uvážení provozovatele portálu Recenze-autobazaru.cz: (a) porušuje předchozí pododdíly tohoto dokumentu, (b) porušuje pokyny provozovatele portálu Recenze-autobazaru.cz, (c) je nevhodný, (d) omezuje nebo znemožňuje jiné osobě používání nebo prohlížení portálu Recenze-autobazaru.cz, (e) může vystavit provozovatele portálu Recenze-autobazaru.cz nebo jejich uživatele jakékoli újmě nebo odpovědnosti.